สายตรวจรถยนต์  
     
   
  ร.ต.ต.บุญธรรม  จิตรนอก  
  รอง สว.(ป.)ฯ  
  089-846-7441  
     
   ด.ต.ปกาสิต  ศรีอภัย  
   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ  
   086-262-8759  
     
ด.ต.บุญเลิศ  บรรดาศักดิ์    ด.ต.พนาเวศ  กุลอุปฮาด 
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 
 089-846-2635   084-977-3643