คุมจำเลยส่งศาล  
     
 
ร.ต.ท.อารยะ  นาโสก   ร.ต.ท.อาทิตย์  อนุกูล
 รอง สว.(ป.)ฯ    รอง สว.(ป.)ฯ
097-336-0836   084-584-2328
   
 ด.ต.ไพรัตน์  ยิ้มแย้ม    ด.ต.พนม  นวลละออง
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ    ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 097-334-8456   090-249-7412
     
ด.ต.ชำนิ  เมืองศรี   ด.ต.ศุภกิจ  กลิ้นดอกพุฒ
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
081-967-5016   093-338-2439