สายตรวจ จยย.ชุดที่ 1  
     
 ด.ต.วีรศักดิ์  โคตรวันทา    ด.ต.จรุงศักดิ์  ศรีเหม่น
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ     ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 044-461-020    061-108-3796
     
ด.ต.ณัฐกิจ  เพ็งทองหลาง   ส.ต.ต.นพพร  มาชัยภูมิ
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 
 064-078-5999   093-479-2146
   สายตรวจ จยย.ชุดที่ 2  
     
ด.ต.ยุทธนากร  ชาญนอก    ด.ต.บุญสาร  สาฆะ
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ 
 089-629-7219   089-846-2635 
     
ด.ต.พงษ์ศักดิ์  มเหศักดิ์   ด.ต.พิเชษฐ  หุนสูงเนิน
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ    ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 092-821-6237    087-870-3030
  สายตรวจรถ จยย.ชุดที่ 3  
     
ด.ต.มิ่งมิตร  ลบหนองบัว   ด.ต.วิฑูรย์ พะธะนะ
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่(ป.)ฯ
086-803-9777   081-073-5409
 
ด.ต.พันธกานต์  ศรีรักษา   ด.ต.อำนาจ  โคมพิมาย
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่(ป.)ฯ
084-897-6920   080-739-7874
  สายตรวจรถ จยย.ชุดที่ 4  
     
 ด.ต.ธวัชชัย  วิศิษฎิ์วุฒิกุล   ด.ต.ประสิทธิ์  ประดิษฐ์นอก 
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
083-012-7043   099-197-4422
 
จ.ส.ต.ชาติชาย แหมไธสง   ส.ต.ต.แสนพล  สงกอก
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ   ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
088-101-0008   081-601-3521