ธุรการงานป้องกันปราบปราม / ชมส  
     
 ด.ต.วิทูล  แสงนอก    ด.ต.อุทัย  แกมกระโทก
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ     ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
 085-656-3599    095-491-4947
     
ด.ต.นิวัติ  ปุกิจ    
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ    
 086-726-2123