งานจราจร  
     
   ร.ต.อ.ฟ้าลิขิต  แสนจังหรีด  
   รอง สวป.ฯ  
   094-875-5906  
     
 ร.ต.อ.นุกูล  จันทร์พ่วง   ร.ต.ท.สมัย  บัวเทศ 
 รอง สว.จร.ฯ   รอง สวป.ฯ 
 086-261-3814   089-706-0291 
     
ด.ต.สมปอง  พิมพ์ตีข้อ ด.ต.บัญญัติ  ประจง  ด.ต.มานะ  หมวกหมื่นไวย
 ผบ.หมู่(ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
089-283-8819 091-442-2516 081-709-6818
     
 ด.ต.วชิระ  อินทรอัมพร ด.ต.ปพนศักดิ์  พรมวันนา ด.ต.วีระพงษ์  สงสุระ
 ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ  ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
087-262-3534 091-698-2395  087-965-6240
     
ส.ต.ท.อรรคพล  หิตะผล ส.ต.ท.อาทิตย์  ชัยอาวุธ ส.ต.ต.เอกพงศ์  ดื่นขุนทด
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
080-177-9127 098-585-3948 087-515-5231