ชื่อโครงการ โครงการตำรวจสีขาว

1.เพื่่อให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2.สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการตำรวจทุกนาย ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่